Croatia Info

Curcic Branko & Nicoletta
Via Melotti 18/B,37062 Alpo Verona, Italia
E-mail: redazione@croaziainfo.it
tel/fax: 0039/02/700546090
servizi web - progettazione pagine web - P.IVA 02718370238

Prethodna | Croatia info

Opći uvjeti najma apartmana


Dolje navedeni uvjeti najma se nalaze na većini Ugovora što se sklapaju sa vlasnicima apartmana i kuća u ponudi na našim stranicama.

PREUZIMANJE APARTMANA

• Apartman ("Apartman") moze biti stavljen na raspolaganje i prije 13 sati ako je oslobođen prije zakazanog vremena, te ako je Vlasnik Apartmana ("Vlasnik") uspio počistiti i pripremiti Apartman za preuzimanje.

• U slučaju kašnjenja (dolazak nakon 18.00), Gost ("Gost") je dužan izvjestiti telefonski Vlasnika.

• Ako kašnjenje u dolasku prelazi 48 sati Vlasnik ima pravo poništiti Ugovor o najmu Apartmana ("Ugovor") i zadržati kaparu, ili tražiti uplatu dodatne kapare kako bi još zadržao Apartman Gostu na raspolaganju.

• Saldo - ostatak cijene najma mora biti plaćen na dan dolaska ili u roku 24 sata po dolasku.

• Gost je dužan po dolasku staviti na raspolaganje Vlasnika putne isprave svih gostiju u Apartmanu kako bi mu omogućio reguliranje predviđenih birokratskih procedura. Vlasnik će vratiti isprave čim prije bude moguće, a najzad u roku 5 dana.

• Vlasnik ustupa Apartman čist i spreman za korištenje, opremljen potrebnom posteljinom koja će biti mijenjana svakih 7 dana.

• Gost je dužan prijaviti Vlasniku eventualne štete koje je zatekao u Apartmanu u roku od 48 sati od dolaska.

• Kauciju (samo ako je predvidjena Ugovorom), Gost daje Vlasniku po dolasku u Apartman, a Vlasnik je vraća Gostu na odlasku.

• Apartman mora biti oslobođen do 10 sati dana predviđenog Ugovorom, te ključevi predani Vlasniku.

KORIŠTENJE APARTMANA

• Gost se obavezuje na primjereno korištenje Apartmana, te da neće činiti štetu na opremi i stvarima.

• Šteta eventualno počinjena za vrijeme korištenja Apartmana je na trošak Gosta.

• Vlasnik se obavezuje biti na raspolaganju Gostu za cijelo vrijeme boravka u svrhu rješavanje eventualno nastalih problema koji bi priječili normalno korištenje Apartmana.

• Vlasnik neće mijenjati ni iz kojeg razloga cijenu najma navedenu Ugovorom (podrazumijeva se da nije promijenjen period najma, broj osoba ili domaćih zivotinja navedenih u Ugovoru) niti će zahtjevati bilo kakvo dodatno plaćanje vezano uz najam (takse, režije itd.) preko iznosa navedenih u Ugovoru.

• Gost se obavezuje ne dopustiti boravak u Apartmanu više osoba od koliko je navedeno u Ugovoru bez da je prethodno izvjestio Vlasnika i dobio njegovo odobrenje.

• Gost će poštivati predviđeno vrijeme odmora i svojim ponašanjem neće uznemiravati susjedstvo; u suprotnom slučaju Vlasnik će prekinuti najam bez obaveze isplate Gostu dana koje nije koristio.

OTKAZI - PROMJENE PODATAKA NAVEDENIH U UGOVORU

• Podaci, datumi ili broj osoba određeni Ugovorom mogu se mijenjati samo uz prethodnu suglasnost obiju strana. U protivnom moraju biti poštivani kako period, tako i iznos cijene najma predviđeni Ugovorom. Iznos najma predviđen Ugovorom mora biti plaćen u potpunosti i u slučajevima kad :
- Apartman uzme u najam broja osoba manji od predviđenog Ugovorom
- Gost uzme Apartman u najam sa kojim danom zakašnjenja

• Ako Gost odustane od najma ili ne preuzme najam u predviđenom roku (48 sati), Vlasnik zadržava primljenu kaparu, a Ugovor se raskida.

• Vlasnik mora vratiti Gostu uplaćenu kaparu uvećanu za poštanske (bankovne) troškove uplate kapare u slučaju kad:
- ne omogući korištenje Apartmana ili raskine Ugovor o najmu
- podaci navedeni u Ugovoru ne odgovaraju stanju Apartmana koje Gost zatekne po dolasku, te Gost zbog toga odustane od najma.

• Ako bi Gost morao, iz bilo kojeg osobnog razloga, prekinuti korištenje Apartmana po već započetom boravku, Vlasnik mu nije dužan isplatiti dane koje neće koristiti.

DOMAĆE ŽIVOTINJE

• Domaće životinje mogu boraviti u Apartmanu samo ako su navedene u Ugovoru i u broju navedenom Ugovorom.

• Gost se obvezuje spriječiti uništavanje stvari u Apartmanu od strane svojih kućnih ljubimaca i preuzima punu odgovornost za štetu koju počine.

• Domaće životinje ne smiju biti ostavljene same u Apartmanu.

Chi siamo

Contattaci

© Copyright / Copyleft